@ jingurcb.com
登录 >>
 联系我们    技术支持:内蒙古博微计算机有限公司  
  • 本系统可以使用如下方式收发邮件:
  •  
  • 使用邮件客户端软件时, 帐号设置事项:
  •     1) Webmail 收发邮件 - 通过网页来收发和查阅邮件     POP3服务器: pop.jingurcb.com    SMTP服务器: smtp.jingurcb.com
        2) 使用邮件客户端 - 如 Outlook Express, FoxMail, Thunderbird ...     SMTP选项[我的服务要求身份验证] - 必须选中